Search

News

Entries for October 2018

Greeters Needed!
A fundamental ministry for communities of welcome is that of greeter. In some cases, ushers who take up the Sunday collection also function as greeters. However, ushers do not always have the particular skills that are needed to stand at, or outside, the door to greet people warmly. So, we are inviting parishioners to take up this ministry. During these summer months our minister for evangelization, Albert Colon, will be preparing greeters to take up this all-important role. Here’s how you can find out more: Let us know that you are interested in learni...

Read More >

Upon the death of Pope St. John XXIII, Pope St. Paul VI took up the work of guiding the work of the Church’s reform at the Second Vatican Council. St. Oscar Arnulfo Romero, bishop and martyr. In 1977, Mons. Oscar Romero was chosen to be the Archbishop of San Salvador. At the time, the Central American country of El Salvador was caught up in a bloody and seemingly endless civil war. Archbishop Romero prophetically denounced the injustic-es of the country’s rulers and the violence against the poor by both National Guard and guerrilla forces. He was killed by an assas-sin’s bullet as he celebrated Mass on...

Read More >

Discípulos Misioneros

Posted on October 10, 2018 in: St. Mary

  Preparándonos para Nuestro Futuro Sábado, 13 de Octubre, de 9 a.m. a 3 p.m. En la iglesia de St. Mary, Norwich ¿Por qué? La Iglesia Católica está llamada a volver a ser una Iglesia Misionera en una sociedad que no conoce a Cristo. Los misioneros de hoy no necesitan cruzar el mar; nuestra misión es con la gente al otro lado de la calle. Los participantes reciben una orientación básica para el discipulado misionero y ayudan a planificar el próximo trabajo evangelizador de nuestro grupo parroquial. ¿CÓMO? Los Misioneros de Maryknoll guiarán nuestro día en Inglés, Español y Creole Haitiano. ...

Read More >

On the weekend of June 22,23,24, twenty-four people from our parish cluster gathered at Immaculata Retreat House to participate in a training for missionary disciples sponsored by the Maryknoll Missioners. Now we are taking the next step by inviting everyone in our cluster of parishes to learn about our call to be missionary disciples and our plans to evangelize the people of Norwich. The Catholic Church is called to become again a missionary Church in a society that does not know Christ. Today’s missioners do not need to cross the sea; our mission is to people across the street from us. Participants in this impor...

Read More >

DISIPLIN MISIONE YO

Posted on October 10, 2018 in: St. Mary

  Prepare pou lavni nou Samdi, 13 oktòb, 9 a.m. a 3 p.m. Nan Legliz Saint Mary, Norwich Poukisa? Legliz Katolik gen yon apèl pou l tounen yon Leg-liz Misyonè nan yon sosyete ki pa konnen Kris la. Misyonè jodi a pa bezwen travèse lanmè a; Misyon nou se moun ki nan nan katye nou. Moun ki te patisipe nan mwa jen an te resevwa yon oryantasyon debaz pou disip misyonè epi ede planifye travay evanjelizasyon kap vini nan gwoup pawas nou an. KIJAN? Misyonè Maryknoll ap gide nou nan lang angle, panyòl ak kreyòl ayisyen. Yon pati nan jounen nou pral pase ap travay ansanm epi yon pati pral nan gwoup lang separe. Jo...

Read More >

14 de Octubre nuevos santos !

Posted on October 04, 2018 in: St. Mary

  El Próximo Domingo 14 de Octubre, El Papa Francisco canonizará a dos nuevos santos: Papa San Pablo VI (Giovanni Montini). Tras la muerte del Papa San Juan XXIII, el Papa San Pablo VI comenzó a guiar la labor de reforma de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. San Oscar Arnulfo Romero, obispo y már-tir. En 1977, mons. Oscar Romero fue elegido para ser el Arzobispo de San Salvador. En ese momento, el país centroamericano de El Salvador estaba atrapado en una sangrante y aparentemente interminable guerra civil. El Arzobispo Romero denunció proféticamente las injusticias de los gobernantes del país y la vio...

Read More >

  Dimanch kap vini an, 14 oktòb, Pap Francois pral kanonize de nouvo Sen: Pap Sen Pòl VI (Giovanni Montini). Apre lanmò Pap Sen Jan XXIII, Pap Sen Pòl VI te pran an men travay pou l gide refòm Legliz la nan Dezyèm Konsèy Vatikan an. Sen Oscar Arnulfo Romero, Evèk e Mati. An 1977, yo te chwazi Monseyè Oscar Romero pou l vin Achevèk nan San Salvador. Nan moman sa a, peyi santral Ameriken an El Salvador te nan yon gè sivil ki pa janm fini kote te gen anpil san kap koule. Achevèk Romero te denonse enjistis chèf peyi yo tap fè ak vyolans ke Gad Nasyonal ak fòs guerrilla tap fè kont pòv yo. Yon asasen te touye p...

Read More >

Lifeteen! - DISCÍPULOS MISIONEROS

Posted on October 04, 2018 in: St. Mary

  El Próximo Domingo a las 5 p.m. En la iglesia de Sts. Peter and Paul Estudiantes de secundaria y jóvenes, ¡anímate! Lifeteen está empezando, una experiencia alegre, de fe, oración, amistad y aprendizaje. Crecer más cerca de Cristo, su Madre y la Iglesia.

Read More >

Along with the rest of our cluster during the weekend of October 14th, our Life Teen group will be learning about what it means to be a Missionary Disciple. Teenages from 8th grade through High School are invited to join us! We begin at 5:15 for a Holy Hour in the church (Sts Peter & Paul). Following the Holy Hour, we share a supper together before we dive into the topic of the Life Night. The meetings typical last until 8:30pm.  

Read More >

  Donations would be greatly appreciated to our “Food Pantry” as our supply is getting extremely low. Suggested items are: canned pasta, canned vegetables, canned fruit, pea-nut butter, jelly, cereal, macaroni and cheese, soups, baked beans, pork and beans, tuna, spaghetti sauce, rice, instant meals in a box, juices, ramen soup. Thank You!

Read More >

  You are invited to join Catholics throughout the country for 40 days of prayer, penance, and vigils that God may move the heart of our na-tion towards attitudes that protect and promote the dignity of all human life from conception to natural death. 40 Days for Life in our dio-cese began on September 25. Also, our parish cluster has a special day for public witness. On October 16, we hope to keep a commitment to keep constant prayer and witness in front of the Planned Parenthood facility, 12 Case St., in Norwich. Our commit-ment lasts from 6 a.m. to 6 p.m. You can sign up for an hour (or more, if you wish) at ...

Read More >

40 días por la Vida

Posted on October 04, 2018 in: St. Mary

    Usted está invitado a unirse a los Católicos en todo el país durante 40 días de oración, penitencia y vigilias para que Dios mueva el corazón de nuestra nación hacia actitudes que protejan y promuevan la dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. 40 Días por la Vida en nuestra Diócesis comenzaron el 25 de Septiembre. Además, nuestro grupo parroquial tiene un día especial para el testimonio público. El 16 de Octubre, esperamos mantener el compromiso de estar en oración y mostrar el testimonio constante frente a las instalaciones de Planned Parenthood, 12 Case St., en Nor...

Read More >

Global City Norwich presents : Polish Fest 2018 Sunday Oct.21st 2PM-6PM Franklin St. Norwich, CT Block party, Food Trucks, Food and Retail Vendors, Live Music All parishioners are invited to stop by and support our festival. St. Joseph will be a food vendor at the festival! For info contact Global City Norwich 860-304- 8505 or check out the flyer in St. Joseph.

Read More >

Nan tout Mès yo Dimanch pwochen, gwoup pawas nou yo pral akeyi reprezantan ki nan pwojè misyon dyosèz nou an, Outreach an Ayiti. Nan fen Mès yo, yo pral pale sou Ayiti, bezwen li yo ak opòtinite pou nou konekte an-pil gwo bezwen Ayiti ak bezwen nou pou nou sèvi. Nan aswè dimanch ki swiv la, 4 novanm a 3 pm, nan Legliz Sen Pyè ak Sen Pòl, nou pral gen yon konferans pou nou tande pi plis an pwofondè sou Ayiti.

Read More >

Byenveni Pè Fanel!

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

Epitou, nan mwa sa a nou akeyi Pè Fanel Florestal, pastè nan Pawas Sent Madeleine LaGonave, tou pre Port au Prince. Pandan lap pran yon ti repo apre yon ane byen chage, e lap jwi otòn nan Connecticut pan-dan kelke semèn, Pè Fanel ap ban nou nouvèl sou gwo richès espirityèl Ayiti ak bezwen fizik li.

Read More >

Fèt Latousen

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

Yon tan pou selebre. Tanpri pran nòt nan chanjman lè pou 1ye novanm, Jou Latousen an. Ane sa a, nou konbine apèl Legliz la pou lapriyè ansanm nan Lamès (Latousen ki se yon jou obligasyon) avèk apèl pou pataje yon fèt nan antisipasyon pou gwo fèt ki gen pou l vini.   Orè Mès yo: Mès lavèy 31 oktòb, (Halloween) 5:15 p.m. Saint Joseph 7:00 p.m. Saint Mary (Panyòl) 1ye novanm, jou Latousen 7:00 pm Sen Pyè ak Pòl 10 a.m. Sent Mari (kreyòl ayisyen) 5:15 pm Sen Pyè ak Pòl

Read More >

Harvest Pot Luck Supper

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

1ye novanm, Jou Latousen an, a 6:30 p.m. nan Legliz Sen Pyè ak Sen Pòl. "Wayom Bondye a tankou yon gwo fèt", Granmèt la di nou. Aparamman, Sen yo renmen fete. Ann mete ansanm ak yo nan kè kontan yo epi antisipe syèl la yon ti kras, lè ou pote manje ak bon zanmitay an-sanm nap pataje nan aswè Fèt latousen an. Ou ka pote oswa yon pla prensipal, yon salad, yon desè, oswa yon kolasyon. Byenvini tout moun!

Read More >

El Próximo Domingo: Focus on Haiti

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

  En todas las misas el próximo domingo, las parroquias de nuestro grupo recibirán a los representantes de nuestro proyecto de misión diocesana, Alcance a Haití. Al final de la misa, hablarán sobre Haití, sus necesidades y nuestra oportunidad de conectar las enormes necesidades de Haití con nuestra necesidad de servir. El domingo por la noche, el 4 de noviembre a las 3:00 p.m., en el salón de la Iglesia de San Pedro y San Pablo, tendremos una conferencia de seguimiento para conocer más a fondo Haití.

Read More >

Bienvenido Fr. Fanel!

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

Además, este mes estamos hospedando al padre Fanel Florestal, pastor de Ste. Parroquia Madeleine en LaGonave, cerca de Puerto Príncipe. Mientras descansa de una parroquia muy desafiante y disfruta del otoño en Ct. por un par de semanas, el padre Fanel nos dará noticias de la gran riqueza espiritual de Haití y de la terrible necesidad física.

Read More >

  Por favor, tome nota de los cambios de hora para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Este año, estamos combinando el llamado de la Iglesia a orar juntos en la misa (el Día de Todos los Santos es un Día de Obligación) con el llamado a compartir una fiesta antes del gran banquete que se avecina. Horarios de misa Misas de vigilia, 31 de octubre, víspera de todos los santos (Halloween) 5:15 p.m. Iglesia de San Jose 7:00 pm. Iglesia de Santa María 1 de noviembre, Día de Todos los Santos 7:00 a.m. Iglesia de Los Santos Pedro y Pablo 10 a.m. Iglesia de Santa María (haitiano criollo) 5:15 ...

Read More >

Harvest Pot Luck Supper

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a las 6:30 p.m. en la iglesia de San Pedro y San Pa-blo."El Reino de los cielos es como una gran fies-ta", nos dice el Señor. Al parecer, los santos serán gente de fiesta muy entusiasta. Unámo-nos a su alegría y anticipemos un poco al cielo reuniendo comida y buen compañerismo en una mesa para compartir la noche del Día de Todos los Santos. Traiga un plato principal, una ensalada, un postre, o un aperitivo. Todos son bienvenidos !

Read More >

Consejo de Cluster Parroquial

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

La próxima reunión del Consejo de Cluster Parroquial de nuestras tres iglesias sera el lu-nes 22 de Octubre a las 6 p.m. en la Iglesia de San Jose.

Read More >

This month we are hosting Father Fanel Florestal, pastor of Ste. Madeleine Parish in LaGonave, near Port au Prince. While resting from a very challenging parish and enjoying autumn in Ct. for a couple of weeks, Fr. Fanel will give us news of both Haiti’s great spiritual wealth and terrible physical need.

Read More >

  Next Sunday October 28th CCD Classes after 10am Mass Confirmation Classes at 3pm Lifeteen at 5pm In the Parish hall.

Read More >

Sunday Oct. 28th 5 p.m @ Sts Peter and Paul’s Lifeteen is meeting  for another joyful, experience of faith, prayer, friendship and learning. Grow closer to Christ, His  Church. 

Read More >

All of us are looking to live the Catholic life as rich-ly and joyfully as we can. There are plenty of us who need a little help, or maybe some “catch-up” to come to Catholic practice or to receive the sac-raments. We have a way to catch up called the R.C.I.A. (Rite of Christian Initiation of Adults). It is flexible and easy to take. What is required is an open heart and open mind, some of your time, and good will. If you want to talk about Catholic prac-tice and the R.C.I.A., contact us at the parish office. We can get you started.

Read More >

Please take note of the time changes for Nov. 1st, All Saints Day. This year, we are combining the Church’s call to pray together at Mass (All Saints Day is a Day of Obligation) with the call to share a feast in anticipation of the great banquet to come.   Mass times: Vigil Masses, Oct. 31, All Saints Eve (Halloween) 5:15 p.m. St. Joseph (Polish/English) 7:00 p.m. St. Mary (Spanish)   Nov. 1st, All Saints Day   7:00 a.m. Saints Peter and Paul (English) 10.00 a.m. St. Mary (Haitian Creole)   5:15 p.m. Saints Peter and Paul (English)

Read More >

  “The Kingdom of Heaven is like a great feast”, the Lord tells us. Apparently, the Saints will be very enthusiastic party people. Let’s join in their merriment and anticipate heaven just a little by bringing food and good fellowship together at a table of sharing on the evening of All Saints Day. Bring a main course, a salad, a dessert, a garnish or appetizer. All are welcome ! Nov. 1st, All Saints Day, at 6:30 p.m. at Saints Peter and Paul Church.

Read More >

  Por favor, tome nota de los cambios de hora para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Este año, estamos combinando el llamado de la Iglesia a orar juntos en la misa (el Día de Todos los Santos es un Día de Obligación) con el llamado a compartir una fiesta antes del gran banquete que se avecina. Horarios de misa Misas de vigilia, 31 de octubre, víspera de todos los santos (Halloween) 5:15 p.m. Iglesia de San Jose 7:00 pm. Iglesia de Santa María 1 de noviembre, Día de Todos los Santos 7:00 a.m. Iglesia de Los Santos Pedro y Pablo 10 a.m. Iglesia de Santa María (haitiano criollo) 5:15 ...

Read More >

1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a las 6:30 p.m. en la iglesia de San Pedro y San Pa-blo. "El Reino de los cielos es como una gran fies-ta", nos dice el Señor. Al parecer, los santos serán gente de fiesta muy entusiasta. Unámo-nos a su alegría y anticipemos un poco al cielo reuniendo comida y buen compañerismo en una mesa para compartir la noche del Día de Todos los Santos. Traiga un plato principal, una ensalada, un postre, o un aperitivo. Todos son bienvenidos !

Read More >

Fèt Latousen

Posted on October 25, 2018 in: St. Mary

  Yon tan pou selebre Tanpri pran nòt nan chanjman lè pou 1ye novanm, Jou Latousen an. Ane sa a, nou konbine apèl Legliz la pou lapriyè ansanm nan Lamès (Latousen ki se yon jou obligasyon) avèk apèl pou pataje yon fèt nan antisipasyon pou gwo fèt ki gen pou l vini. Orè Mès yo: Mès lavèy 31 oktòb, (Halloween) 5:15 p.m. Saint Joseph 7:00 p.m. Saint Mary (Panyòl) 1ye novanm, jou Latousen 7:00 pm Sen Pyè ak Pòl 10 a.m. Sent Mari (kreyòl ayisyen) 5:15 pm Sen Pyè ak Pòl

Read More >

  1ye novanm, Jou Latousen an, a 6:30 p.m. nan Legliz Sen Pyè ak Sen Pòl. "Wayom Bondye a tankou yon gwo fèt", Granmèt la di nou. Aparamman, Sen yo renmen fete. Ann mete ansanm ak yo nan kè kontan yo epi antisipe syèl la yon ti kras, lè ou pote manje ak bon zanmitay an-sanm nap pataje nan aswè Fèt latousen an. Ou ka pote oswa yon pla prensipal, yon salad, yon desè, oswa yon kolasyon. Byenvini tout moun!

Read More >

  The Kris Kringle Fair Committee will like to thank all the parishioners who donated items or baskets to the raffle. A special Thank You to Terry & Andy Zevetchin who donated Christmas items for over half the 70 baskets to be raffle and to Ann Marie Canova who donated many, many items for over 25 years, this has made our basket raffle a success. Tickets for the basket raffle will be on sale after all Masses the weekends of October 20-21 and 27-28 in the church hall, stop and view the baskets and buy a few tickets. If you would like to donate a few treats to the bake sale table you may bring them Fri...

Read More >

The monthly Diocesan Pro-Life Mass will take place at the Cathedral of St. Patrick in Norwich on Saturday, November 3 at 8:30 A.M. Bereavement Day of Prayer

Read More >

  Catholic Funerals: Rites, Cremation, Plan-ning, Cemetery Policies Saturday, November 3, 2018 St. Matthew Parish, Tolland Registration at 9:00AM. Program from 9:30 to noon Fee: $10 For more information go to www.norwichdiocese.org Or call 860-848-2237x203

Read More >

Feria de Kris Kringle

Posted on October 18, 2018 in: St. Mary

Sábado 3 de noviembre de 9 a 3 pm En el salón de la iglesia, venga y apoye a la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo. Rifa de canastas, venta de pasteles y productos artesanales.

Read More >

Saturday, November 3, 9-4:30 pm @ Spiritual RenewalCenter, 11 Bath St, Norwich, CT. Space limited. Call 860-887-0702, leave name and phonenumber. Suggested Donation $25. for covering the cost of Conference.

Read More >

Kris Kringle Fair (Kèmès)

Posted on October 25, 2018 in: St. Mary

  Samdi 3 novanm soti nan 9 am jis 3 pm nan Hall Legliz la, vini bay Legliz Sen Pyè ak Pòl sipò w. Basket raffles, Bake sale ak Crafters.

Read More >

On Sunday, November 4, 2018, at 10:15 a.m., Bishop Cote will celebrate Mass at the Cathedral of Saint Patrick for all military per-sonnel, those who are active, in the reserves and Veterans. The purpose of this celebration is to honor our service men and women as we recognize the many sacrifices made by the families and loved ones of our military. The Mass Committee Chairs are BG CT Edward J. Waitte, (Ret.) and Mr. David K. Harding, U.S. Merchant Marine. For more infor-mation call, Rebecca McDougal at 860-887-9294.

Read More >

As you are already aware, our diocese and many dioceses around the country are dealing with declining numbers of both priests and parishioners. Consequently, we must plan for the future as best we can, based on the projected number of priests available to minister, as well as the number of people in our parishes. The Diocese of Norwich began the process several years ago with the clustering of parishes, and then the yoking of parishes, and some mergers in which one parish closed. Now we are looking again at the merger of parishes, but without closing either church building. This option has been used in many dioceses. The r...

Read More >

A sincere thank you to all from St. Joseph who planned, set up, cooked and attended the Polish Festival. St. Joseph was a great addition to this event and the Hunters stew was delicious!

Read More >

El Próximo Domingo: Focus on Haiti

Posted on October 25, 2018 in: St. Mary

En todas las misas el próximo domingo, las parroquias de nuestro grupo recibirán a los representantes de nuestro proyecto de misión diocesana, Alcance a Haití. Al final de la misa, hablarán sobre Haití, sus necesidades y nuestra oportunidad de conectar las enormes necesidades de Haití con nuestra necesidad de servir. El domingo por la noche, el 4 de noviembre a las 3:00 p.m., en el salón de la Iglesia de San Pedro y San Pablo, tendremos una conferencia de seguimiento para conocer más a fondo Haití.

Read More >

Nan tout Mès yo Dimanch pwochen, gwoup pawas nou yo pral akeyi reprezantan ki nan pwojè misyon dyosèz nou an, Outreach an Ayiti. Nan fen Mès yo, yo pral pale sou Ayiti, bezwen li yo ak opòtinite pou nou konekte an-pil gwo bezwen Ayiti ak bezwen nou pou nou sèvi. Nan aswè dimanch ki swiv la, 4 novanm a 3 pm, nan Legliz Sen Pyè ak Sen Pòl, nou pral gen yon konferans pou nou tande pi plis an pwofondè sou Ayiti.

Read More >

The Diocesan Catholic Family Services Office is sponsoring two workshops for the bereaved entitled: Praying Your Goodbyes.  Both workshops will include time for private reflection, prayer and journaling, and will give participants suggestions on how to navigate the upcoming holidays, and discover ways to grow through the experience of their loss. It will be offered on two separate dates: Thursday, November 8, 9 A.M. to 12 P.M. at St. Sebastian Parish Hall, 155 Washington St., Middletown or Saturday, November 10, 9 A.M. to 12 P.M. at Cathedral of Saint Patrick Church Hall, 213 Broadway, Norwich. There is no cost ...

Read More >

  Our thanks go out to the representatives of our diocesan mission project, Outreach to Haiti who spoke at Masses last Sunday. At our parish, we collected $1,042.75 to support their mission. Many thanks for your generous response. The principal goal of the Outreach to Haiti presentations, however, was not a collection. Much more important is the deepening of our awareness of Haiti and of our relationship to the Haitian people. At 3pm in the afternoon this Sunday, at Sts Peter and Paul Church hall, we will hold a followup conference about Haiti. Our conversation will be led by people from Haiti and people from he...

Read More >

Catholic Charities presents Parenting 101 Classes A fun, free 10 week class for parents of children ages birthteen Wednesdays from 9 a.m. to 11 a.m.Oct. 24 – Dec. 5 Catholic Charities 28 Huntington St. New London For more information, Contact Tracy at tracymartone@ccfsn.org

Read More >