Search

News

Entries for November 2018

Sèvis penitans

Posted on November 29, 2018 in: Cluster News, St. Mary

22 Desanm: 10 AM: Sèvis penitans nan Legliz St Pyè ak Pòl. Sonje jou sa ap gen konfesyon pesonèl nan lang Anglè, Panwòl, kreyòl ak Po-lonè). Paske ane pase anpil pawasyen pat ka resevwa sakremsn penitans lan akoz travay yo ak difikilte nan voyaje nan mitan lannwit.  ... Tanpri, asire w ke ou prepare ou pou Nwèl la ou resevwa sakreman sa a, Kris la ap padone nou. 

Read More >

Konvokasyon anyèl pou prèt yo ap fèt soti nan 3 Desanm jis nan 5 Desanm 2018, nan Newport Resort Gurney nan Goat Island, New-port, RI. Li pral yon tan pou tout prèt yo ak Evèk la, pou yo pase tan sa ansanm pou renouvèlman espiri-tyèl yo, sipò, edikasyon ak repo. Pap gen Lekòl nan pawas yo, oswa aktivite enstitisyonèl pandan jou sa yo. Tanpri lapriyè pou prèt nou yo, menm jan yo pral lapriyè pou nou menm tou.Tèm konvokasyon ane sa a se "Kè kontan ak defi Prètriz Jodi a." Prezantatè se Msgr. Stephen J. Rossetti, yon prèt nan dyosèz Syracuse, ki se yon ekspè nan espirityalite ak pwoblèm byennèt.

Read More >

  Esta Semana!  La Convocatoria Anual para Sacerdotes se llevará a cabo del 3 al 5 de Diciembre de 2018, en el Gurney's Newport Resort en Goat Island en Newport, RI. Será un momento para que todos los sacerdotes se reúnan con su obispo para la renovación espiritual, el apoyo, la educación y el descanso. No se programarán actividades parroquiales, escolares o institucionales durante estos días.  Tenga en cuenta: ¡No habrá Misas parroquiales el Martes o Miércoles de esta semana! Por favor ora por tus sacerdotes, ya que ellos orarán por ti.  El tema de la Convocación de este año es &q...

Read More >

Please join us on Thursday evening, December 6, at 7:00 p.m. at St. Andrew Church, 128 Norwich Ave. in Colchester, CT, for an evening of praising and worshiping God with music, teaching, witnessing, and prayer. The topic of Deacon Michael Puscas' talk will be, "Joy."

Read More >

Christmas Eve 4:00 p.m. Saints Peter and Paul 4:00 p.m. Saint Mary (multicultural) 10:00 p.m. Saints Peter and Paul 12:00 a.m. Saint Joseph Christmas Day 8:30 a.m. Saint Joseph (Polish & English) 10:00 a.m. Saint Mary (multicultural) 10:00 a.m. Saints Peter and Paul

Read More >

December 22, 10 a.m., Advent Penance Service, at Sts. Peter and Paul Church. Please note the day and time. because of year s past, many of our parishioners have been unable to receive the Sacrament of Penance because of their work schedules or difficulty in traveling at night. After a brief communal service of reconciliation, individual confessions will be held in English, Spanish, Haitian Creole, and Polish. Please be sure to prepare for Christmas by receiving his sacrament of Christ’s forgiveness.

Read More >

Coffee Hour!

Posted on November 29, 2018 in: St. Joseph

Please join together to enjoy coffee and fellowship with one another this weekend.

Read More >

Under this title, Our Blessed Mother is patroness of the United States. Because of this, December 8 remains a holy day of obligation, even though it is on a Saturday.   Mass Times: Friday, Dec. 7, 5:15 p.m. Vigil Mass (Engl./Polish)at St. Joseph 7:00 p.m. Vigil Mass (Spanish) at St. Mary   Saturday, Dec. 8, 7:00 a.m. at Sts. Peter and Paul 10:00a.m. at Sts. Peter and Paul 10:00 a.m. (Haitian Creole) at St. Mary

Read More >

Fèt Nòtredam Guadalupe

Posted on November 23, 2018 in: Cluster News, St. Mary

Nòtredam Guadalupe se Patwòn nou nan Ame-rik la ak nan Mouvman Pro-Life.Mèkredi, 12 Desanm. 7 :00 PM Tout moun envite pou yo al patisipe nan gwo sele-brasyon kap fèt chak ane nan de lang jou fèt Nòtredam Guadalupe a kote nap kontan wè Evèk nou an ki pral preside bèl selebrasyon sa nan Katedral St Patrik la. Depis mes la, genyen fet musik ak manje mejican

Read More >

Fet Imakile Konsepsyon,

Posted on November 23, 2018 in: Cluster News, St. Mary

  Fet Imakile Konsepsyon, samdi, 8 decem-bre. Se yon fet gwo inpotanz. San Mari Imakile Konsepsyon se sen pawon E.E.U.U. Mes Kre-yol: 10 a.m.. 

Read More >

Dimanch prochen nap rantre nan tan lavan. Se konmansnan ane litiji-c a. Pandan tout ane sa a nou pral li levanjil Lik la. Evanjelis sen Lik se pat yon Apòt, men se te asosye ak kolaboratè Pòl. Tankou anpil moun ki ekri nan Nouvo Testaman, kontrèman Lik pat Jwif, ni jantiy yo. Li pat ekri pou Jwif yo, men pou kominote kretyen yo. Levanjil sen Lik la, se premye Levanjil kite ekri. Li genyen de gwo moso ladan l. Nan premye pati a yo rakonte lavi, ansènyeman, aksyon, lanmò ak leve vivan Jezi kri Granmèt nou an. Dezyèm pati a, Sen Lik rakonte tout sa Apòt yo te fè. Li pale tou sou leve vivan Jezi Kri a ak monte li nan syèl la....

Read More >

  Dimanch prochen nap rantre nan tan lavan. Se konmansnan ane litiji-c a. Pandan tout ane sa a nou pral li levanjil Lik la. Evanjelis sen Lik se pat yon Apòt, men se te asosye ak kolaboratè Pòl. Tankou anpil moun ki ekri nan Nouvo Testaman, kontrèman Lik pat Jwif, ni jantiy yo. Li pat ekri pou Jwif yo, men pou kominote kretyen yo.  Levanjil sen Lik la, se premye Levanjil kite ekri. Li genyen de gwo moso ladan l. Nan premye pati a yo rakonte lavi, ansènyeman, aksyon, lanmò ak leve vivan Jezi kri Granmèt nou an. Dezyèm pati a, Sen Lik rakonte tout sa Apòt yo te fè. Li pale tou sou leve vivan Jezi Kri a ak mon...

Read More >

  De el 16 al 24 de Diciembre Las Posadas, en la iglesia de Santa María: servicios de oración en prepa-ración para la Navidad, en español.  22 de diciembre, 10 a.m., Servicio de Penitencia de Adviento, en la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo. Tenga en cuenta el día y la hora. En o debido a años pasados, muchos de nuestros feligreses no han podido recibir el sacramento de la ceremonia debido a la difi-cultad de sus horarios de trabajo para viajar de noche. Después de un breve servicio comunitario de reconci-liación, las confesiones individuales se llevarán a cabo en inglés, español, criollo haitiano y pola...

Read More >

  Del 2 al 10 de diciembre: No-vena a Nuestra Señora de Guadalupe, 6:30 p.m. en la igle-sia de Santa María.  11 de diciembre, Mañanitas: Inglés y español, en la Iglesia de Santa Maria, a partir de las 9:30 p.m. Es una larga tradición en Méxi-co y en otros lugares comenzar la celebración de la fiesta de María la noche anterior con la oración, el canto y el intercambio de comida / amistad. Los Mananitas comenzarán con el rosario, ofrecido este año pa-ra las muchas necesidades de la gen-te de Dios aquí, en América Latina y en todo el mundo, seguido de una presentación de la historia de la apa-rición de Nuestra...

Read More >

  Bajo este título, Nuestra Santísima Madre es patrona de los Estados Unidos. Debido a esto, el 8 de diciembre sigue siendo un día sagrado de obligación, aunque sea un sábado.  Horarios de Misa:  Viernes, 7 de diciembre,  5:15 p.m. Misa de vigilia (inglés / polaco) en la Iglesia de San José  7:00 pm. Misa de vigilia (español) en la Iglesia de Santa María  Sábado, 8 de diciembre,  7:00 a.m. en la Iglesia de Los Santos Pedro y Pablo  10:00 a.m. en la Iglesia de Los Santos Pedro y Pablo  10:00 a.m. (criollo haitiano) en la Iglesia de Santa María 

Read More >

  The Annual Convocation for Priests will be held from December 3-5, 2018, at Gurney’s Newport Resort on Goat Island in Newport, RI. It will be a time for all priests to gather with their bishop for spiritual renewal, support, education and rest. No parish, school or institutional activities will be scheduled during these days. Please pray for your priests, as they will be praying for you.  The theme of this year’s Convocation is “The Joy and Challenges of Priesthood Today.” The key presenter will be Msgr. Stephen J. Rossetti, a priest of the Diocese of Syracuse, who is an expert on ...

Read More >

Tan lavan an Preske Rive!

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Lavan: Yon tan preparasyon Tanpri pran nòt nan dat enpòtan ak evènman nan Kalandriye Lavan an. -Samdi, 8 desanm: Fèt la Vyèj Mari ki fèt nan peche e san tach. Nap jwenn Benediksyon anba tit sa a. Se patwon Etazini. Manman Mari entèsede pou nou.Se poutèt sa, 8 Desanm rete yon jou apa pou Bondye, fèt sa se yon obligasyon pou nou menm si li tonbe nan yo jou samedi. - Mèkredi, 12 desanm: fèt Notre Dame Guadaloupe, li se Patwon Amerik yo ak Mouvman Pro-Life -2 Desanm jiska 10 desanm: Nevèn Notre Dame de la Guadalupe, 6:30 p.m. nan Legliz st Mari. -11 Desanm: Serenad nan plizyè lang 9:30 pm, nan legliz sent Mari a. - 12 Desanm: ...

Read More >

Bòn fèt Thanksgiving!

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Se pou jou fèt Thanksgiving sa a dwe yon fèt kè kontan nou, kote nap lapriyè pou ou ak pou fanmi ou. Nap envite ou vin priye avèk nou nan yon bèl Mès nap fè pou n di Bondye mèsi nan legliz sen Pyè ak Pòl a 8: 00 nan Maten. Se avèk anpil kè kontan nou swetwe tout moun bòn fèt Thanksgiving. Fr. Washabaugh Fr. Albrecht

Read More >

Nap fete Jezi Kri Granmèt nou an, wa sou tout fas tè a. Ki sa nou pral viv nan Dimanch sa a? Jezikri se wa; Li gouvènen, men gouvènman li an pa la pou kraze. Men, pran nòt: fòtèy wa nou an se yon kwa ak pouvwa li a pa nan kraze brize, ni bay laperèz, men li chita sou renmen ak padon san limit. Reyèlman vre, legliz la sèvi ak fèt sa a pou l envite nou fikse nou sou levanjil la. Kote Jezi pote yon chanje nan jan nou konprann pouvwa chef yo ki chita sou fo jijman, vyolans, enjistis, Egoyis ak Divizyon.

Read More >

Adviento: Un Tiempo de Preparación

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Por favor, tome nota de fechas y eventos importantes en nuestro Calendario de Adviento • Sábado, 8 de Diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María: Bajo este título, Nuestra Santísima Madre es patrona de los Estados Unidos. Debido a esto, el 8 de Diciembre sigue siendo un día sagrado de obligación, aunque sea un Sábado. • Miércoles, 12 de Diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas y del Movimiento Pro-Vida. o Del 2 de Diciembre al 10 de Diciembre: Novena a Nuestra Señora de Guadalupe, 6:30 p.m. en la iglesia de St. Mary o 11 de Diciembre, Mañanitas, mul...

Read More >

¡Regístrate Ahora! Fiesta de los Reyes Magos - Domingo 6 de Enero El año pasado se celebró una fiesta para los niños y sus familias en la iglesia de St. Mary en celebración de la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos. Más de 150 niños participaron con juegos, entretenimiento, mucha comida y una visita de los tres reyes con pequeños regalos para todos. Este año, invitamos a las familias con niños menores de 13 años a inscribirse ahora y unirse a esta celebración. La fiesta se llevará a cabo en la iglesia St. Mary a las 11:30 (después de la Misa de las 9:45) hasta las 3 p.m. La admisión es gratis. Sin embargo, se toma...

Read More >

El próximo Domingo, el último Domingo del ciclo litúrgico. Nuestro Señor Jesús, Cristo, Rey del Universo ¿Qué mejor tema para terminar el año litúrgico, anticipando el inicio de la temporada de Adviento el próximo Domingo? Jesucristo es el rey; Él reina y no será vencido. Pero tome nota: el trono de nuestro Rey es una cruz y su poder no es el miedo, sino el amor y el perdón ilimitado. Con razón, la Iglesia utiliza esta fiesta para centrarse en el poder transformador del Evangelio de Cristo cuando enfrenta a los falsos gobernantes que perpetúan el reino de la violencia, la injusticia, la codicia y la separación.

Read More >

¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Cena de pavo, viajes largos en automóvil, familia, el Desfile de Macy's, fútbol, Viernes Negro, Lunes Cibernético, el comienzo de la temporada de vacaciones: todo esto nos viene a la mente cuando pensamos en el Día de Acción de Gracias. Aparte de todo eso, el Día de Acción de Gracias es un momento en el que hacemos una pausa para reflexionar sobre nuestras muchas bendiciones, tanto materiales como espirituales, y para dar gracias a Dios. Las oraciones de agradecimiento y las reuniones especiales de acción de gracias en el momento de la cosecha han sido comunes en casi todas las religiones. En Inglaterra, las fiestas de...

Read More >

From the Pastor's Desk

Posted on November 16, 2018 in: St. Joseph

Dear Parishioners: Recently I postponed a scheduled parish pastoral council meeting (scheduled for Nov. 8) because events in our parish were happening faster than I could effectively bring them to the table for a calm "long view". I judged it better to keep you all informed first and very soon to enter into consultations. Here is what is happening: Late in October, the Bethsaida Women's Shelter informed me that they were being absorbed by a larger agency and that they would not be renting our convent building, effective November 1. We are patiently waiting for Bethsaida to remove their equipment, mos...

Read More >

Please take note of significant dates and events in our Advent Calendar:   Dec. 2 through Dec. 10: Novena to Our Lady of Guadalupe, 6:30 p.m. at St. Mary Church  Saturday, December 8, Feast of The ImmaculateConception of the Blessed Virgin Mary: Under this title, Our Blessed Mother is patroness of the United States. Because of this, December 8 remains a holy day of obligation, even though it is on a Saturday. Dec. 11, Mananitas: English and Spanish, at St. Mary’s, starting at 9:30 p.m. It is a long tradition in Mexico and elsewhere to begin the celebration of Mary’s feast on the night befo...

Read More >

What better theme to end the liturgical year, anticipating the start of the Advent season the following Sunday? Jesus Christ is King; he reigns and will not be overcome. But take note: the throne of our King is a cross and his power is not that of fear, but of love and boundless forgiveness. Rightly, the Church uses this feast to focus on the transformative power of Christ’s Gospel as it confronts the false rulers who perpetuate the reign of violence, injustice, greed and separation.

Read More >

In Poland, this day is celebrated as the 100th anniversary of the restoration of Poland’s sovereignty as the Second Polish Republic, after 123 years of partition by the Russian Empire, the Kingdom of Prussia and the Habsburg Empire. A short service of prayer for Poland on this important anniversary will be held at St. Joseph Church after the 8:30 morning Mass. There will be a special coffee hour on Sunday, November 11th in celebration of the 100th Anniversary of Polish Independence.

Read More >

Our local scout pack is distributing Thanksgiving food bags to neighborhood families. If you'd like to participate by filling a bag or two, pick them up this Sunday at Mass. The plan is to return them the following Sunday, Nov. 18 for distribution in time for Thanksgiving. Thanks!

Read More >

  Thanks and congratulations to everyone who came to our All Saints Harvest Pot Luck Supper. The food was delicious; the company was delightful; we felt like family; and we are strengthened for our journey to God’s kingdom!

Read More >

  Last Friday, November 2nd was All Souls’ Day. Your offerings of the names of loved ones were included in Mass on that day and will be part of our Mass intentions throughout the month of November. The names of loved ones you’ve written onto All Souls’ envelopes are now written in our book of life which is enshrined near the altar throughout all of November.

Read More >

For Greater Glory - The story of a ragtag band of rebels that become a heroic force for Christ.Sat. Nov. 10th @ 6:30PM at Our Lady of Perpetual Help Church, 63 Old Norwich Rd. Quaker Hill CT Free Admission and snacks. Reserve your seats by emailing brian@journeyforlife.org or calling Brian Johnson @860-961-7609. The movie trailer can be watched at WWW.JOURNEYFORLIFE.ORG This movie has some violence and is not suited for younger audiences.

Read More >

Last Friday, November 2nd was All Souls’ Day. Your offerings of the names of loved ones were included in Mass on that day and will be part of our Mass intentions throughout the month of November. The names of loved ones you’ve written onto All Souls’ envelopes are now written in our book of life which is enshrined near the altar throughout all of November.

Read More >

Please join us this weekend for coffee hour after Mass. We look forward to seeing you there! In addition , there will be a special coffee hour on November 11th in celebration of the 100th Anniversary of Polish Independence.

Read More >

All of us are looking to live the Catholic life as richly and joyfully as we can. There are plenty of us who need a little help, or maybe some “catchup” to come to Catholic practice or to receive the sacraments. We have a way to catch up called the R.C.I.A. (Rite of Christian Initiation of Adults). It is flexible and easy to take. What is required is an open heart and open mind, some of your time, and good will. If you want to talk about Catholic practice and the R.C.I.A., contact us at the parish office. We can get you started.  

Read More >

  In addition to being the 32nd Sunday of Ordinary Time, next Sunday marks the 100th anniversary of the Armistice which ended World War I. It is also the 100th anniversary of Polish Independence. On November 11th each year, we celebrate Veterans’ Day. We pray for all veterans of military service, especially those who sacrificed their very lives for the defense of their country. On November 11th, Poland celebrates the National Independence Day. The date commemorates events from 1918 when Poland regained its independence after 123 years of partitions. Since 1795, Poland was divided between Austria, Prussia a...

Read More >

    November 4th & 18th CCD Classes after 10am Mass Confirmation Classes at 3pm Lifeteen Nov 18th at 5pm in the Parish hall.

Read More >