Search

News

On Ash Wednesday, Feb. 14, we plunge into the penitential season of Lent. By fasting, prayer, and works of charity, we prepare our hearts for victory: Christ’s death and resurrection. The night before Lent begins, however, is a time for festivity and revelry as we say “good-bye” to feasting for the 40 days of Lent.

The word Carnival means “good-bye to meat”! Plan to join with family and friends throughout our three parishes for a shared Mardi Gras feast. Bring a dish to share or if you are not much of a cook, bring an appetite. There will be plenty for all!

If you’d like to help in the organizing of our Mardi Gras Pot Luck, please give a call to Donna Matich at 860-887-8472 or to Pat Flahive at 860-705-2325. 

 

En nuestras tres parroquias unidas Mardi Gras Cena de la Posibilidad 13 de Febrero - 6 a 7:30 p.m. @ Iglesia de Sts. Peter and Paul.

El Miércoles de Ceniza, 14 de Febrero, nos sumergimos en la temporada penitencial de la Cuaresma. Mediante el ayuno, la oración y las obras de caridad, preparamos nuestros corazones para la victoria: la muerte y la resurrección de Cristo. La noche antes de que comience la Cuaresma, sin embargo, es un momento de fiesta y jolgorio cuando decimos "adiós" a festejar durante los 40 días de Cuaresma. ¡La palabra Carnaval significa "adiós a la carne"! Planifique unirse a familiares y amigos en nuestras tres parroquias para una fiesta compartida de Mardi Gras. Traiga un plato para compartir o si no es muy cocinero, traiga mucho apetito. ¡Habrá mucho para todos!

Si desea ayudar en la organización de nuestra Mardi Gras Pot Luck, llame a Donna Matich al 860-887- 8472 o a Pat Flahive al 860-705-2325.

 

Nan Gwoup Pawas nou an Mardi Gra Pot Luck 13 fevriye - 6 a 7:30 p.m. Nan Legliz Sen Pyè ak Sen Pòl Mèkredi Dèsann 14 Fevriye nou plonje nan sezon Karèm nan Tan penitans. Nan jèn, lapriyè, ak travay charite, nap prepare kè nou pou viktwa: lanmò Kris la ak Rezirèksyon. Lavèy nan aswè anvan Karèm la kòmanse, sepandan, se yon tan pou selebrasyon ak fèt etan nap di festen"orevwa" pou 40 jou nan Karèm. Mo Carnival vle di "orevwa vyann"! Planifye pou vin fete Mardi gra avèk fanmi e zanmi nan twa Pawas yo . Pote yon plat pou pataje oswa si ou pa konn kwit manje, pote yon apeti. Ap gen kont pou tout moun! Si ou ta renmen ede nan òganizasyon Mardi gra Pot Luck nou an, tanpri bay rele Donna Matich nan 860-887-8472 oswa Pat Flahive nan 860-705-2325.

Bookmark and Share