Search

News

Palm Sunday and Holy Week: Only Two Weeks Away! The Holiest Days of the Year are approaching, the time when we plunge into the Paschal Mystery of Our Lord’s Passion, Death and Resurrection. Get ready for Holy Week. Renew your resolve to keep Lent: fast, pray, give alms. If you haven’t received the Sacrament of Penance, take time to do so. Remember to abstain from eating meat on Fridays in Lent, and come to the Stations of the Cross. Palm Sunday Masses are at the usual times. If weather permits, in each of our parishes, a solemn procession will begin outside the front door of the church.

8:30 St. Joseph’s

10:00 Saints Peter and Paul’s

10:00 Saint Mary’s

12:30 Saint Mary’s

Domingo de Ramos y Semana Santa: ¡Solo quedan dos semanas! Se acercan los días más Santos del Año, el momento en que nos sumergimos en el Misterio Pascual de la Pasión, Muerte y la Resurreccion de nuestro Señor. Prepárate para la Semana Santa. Renueve su resolución de mantener la Cuaresma: haga ayuno, ore, dé limosna. Si no ha recibido el Sacramento de la Penitencia, tómese el tiempo para hacerlo. Recuerde abstenerse de comer carne los Viernes en Cuaresma, y venga a las Estaciones de la Cruz. Las Misas del Domingo de Ramos son a las horas habituales. Si el clima lo permite, en cada una de nuestras parroquias, comenzará una solemne procesión fuera de la puerta principal de la iglesia.

8:30 St. Joseph

10:00 Sts. Peter

10:00 St. Mary 

Dimanch Dè Ramo ak Semèn Sentè: Nan de semèn sèlman! Jou ki pi Sen nan Ane a ap apwoche, tan lè nou plonje nan Mistè Pascha, Pasyonl Granmèt nou an nan, lanmò ak Rezirèksyon. Prepare nou pou Semèn Sent lan. Renouvle rezolisyon nou te pran pou Karèm lan: Jene, lapriyè, fè lacharite. Si ou poko resevwa Sakreman Penitans (Konfesyon), pran tan pou fè sa. Sonje pou pa manje vyann vandredi nan Karèm, epi vini patisipe nan chemen kwa avèk nou, apre Lamès 10:00am. Lamès Dimanch Dè Ramo yo tan nòmal yo. Si tan an pèmèt, nan chak pawas nou yo, yon pwosesyon solanèl pral kòmanse devan pòt legliz la.

8:30 Saint Joseph

10:00 Sen Pyè ak Pòl

10:00 Saint Mary

12 :30 Saint Mary

Bookmark and Share