Search

News

40 jou pou lavi

Posted on September 20, 2018 in: St. Mary

 

Nou envite w vin rankontre tout katolik nan tout peyi a pandan 40 jou nan lapriyè, penitans, ak vijil, pou Bondye ka chanje kè nasyon nou an nan yon direksyon ak atitid kap pwoteje e ankouraje diyite lavi iman soti nan KON-SEPSYON rive jis nan lanmò natirèl. 40 jou pou lavi nan dyosèz nou an ap kòmanse 25 septanm. Monseyè Cote ap selebre Lamès nan Katedral Sen Patrick jou sa a 7 P.M. Gen anpil jou enpòtan ak Tan pou lapriyè pandan 40 jou sa yo:

27 septanm, Fèt Saint Vincent de Pòl, yon Sen ki te anseye nou pa egzanp li, li bay moun ki grangou manje, li bay moun kip a gen kay abri epi li pran swen pi piti nan frè ak sè nou yo.

1e Oktòb , fèt Sent Therese de lanfan Jezu. Sent Therese se patnè-a nan misyon yo, byenke li te viv yon lavi klouate kòm yon Sè Carmelite. Men, li te lapriyè anpil pou timoun yo ak pou moun ki nan bezwen nan lemond lan epi moun ki pa gen plas nan sosyete a.

4 Oktòb, fèt la Sen Francois d’Asiz. St Francois, ti frè moun pòv yo, li te yon pwofesè bèl bagay nan tout kreyasyon an. Jou sa a, moun atravè lemond ap renouvle angajman yo pou yo pran swen kreyasyon Bondye a an presans tout fòs destriktif yo nan chanjman klima a.

Dimanch, 7 oktòb, Respect Life Sunday. Jou sa a, nap re-nouvle angajman nou pou nou pwoteje tout lavi soti nan KON-SEPSYON jis nan lanmò natirèl. Nan jou sa a, ap genyen yon kèt espesyal, The Cradle Fund,, pou ede ajans lavi yo bay kon-sèy ak èd pou fi ansent yo.

Dimanch, 21 oktòb, World Mission Sunday Nou lapriyè jou sa a pou misyon Legliz la pou li ka manifeste Kris la bay tout moun, sitou pòv yo.

1e Novanm, Fèt tout Sen. Pandan n ap selebre lespwa nou ak viktwa tout Sen yo ki te vin anvan nou, nou renouvle angajman nou pou lavi isit la e kounyeya.

Epitou, gwoup pawas nou an gen yon jou espesyal pou bay temwoyaj piblik. 16 oktòb, nou espere kenbe yon angajman pou nou lapriyè epi temwoye devan etablisman Planned Parenthood la, 12 Case St., nan Norwich. Angajman nou ap dire de 6 a.m. a 6 p.m. Ou ka enskri pou inèdtan (oswa plis, si ou vle) nan tablo enfòmasyon nan dèyè Legliz nou an. Objektif vijil nou an se lapriyè ak meditasyon, temwen kont avòtman epi pou lavi moun ki poko fèt la.

Bookmark and Share