Search

News

Dimanch prochen nap rantre nan tan lavan. Se konmansnan ane litiji-c a. Pandan tout ane sa a nou pral li levanjil Lik la. Evanjelis sen Lik se pat yon Apòt, men se te asosye ak kolaboratè Pòl. Tankou anpil moun ki ekri nan Nouvo Testaman, kontrèman Lik pat Jwif, ni jantiy yo. Li pat ekri pou Jwif yo, men pou kominote kretyen yo.
Levanjil sen Lik la, se premye Levanjil kite ekri. Li genyen de gwo moso ladan l. Nan premye pati a yo rakonte lavi, ansènyeman, aksyon, lanmò ak leve vivan Jezi kri Granmèt nou an. Dezyèm pati a, Sen Lik rakonte tout sa Apòt yo te fè. Li pale tou sou leve vivan Jezi Kri a ak monte li nan syèl la. Epi li rakonte evènman Lapantkòt la, lè Lespri Sen an te desann sou Apòt yo ak kominote kretyèn lan. Nan tout sa Apòt yo te fè, li montre mwatye ladan yo se trav-ay misyonè sen Pòl.

Bookmark and Share