Search

News

Nan gwoup pawas nou an, li tan pou: 

1. Yon Apèl Inivèsèl Pou Nou Vin Disip Misyonè. Pan-dan Karèm 2019 lan, nou pral pran tan pou nou idantifye, devlope ak itilize kontribisyon chak moun nan misyon nou an. Karèm sa a: se yon tan pou fòmasyon ak kowòdinasyon. 

2. Inite nan misyon an pandan nap anbrase divèsite nou: Lè a rive pou nou ranplase twa Konsèy Pastoral nou yo ak yon sèl Konsèy Gwoup Pawas. Nap kontinye ak finans nan twa Pawas nou yo separe, e konsa, nap kontinye gen 3 konsèy finans separe. Ki jan nou ka pran swen pwoblèm pastoral patikilye nan chak pawas? Yon lè konsa nap gen reyinyon pou chak pawas yo pou diskite pwoblèm patikilye yo. 

3. Devlopman nan pèsonèl ak lidèchip. Nou gen lontan nap chèche anboche yon anplwaye pwofesyonèl pou kowòdone misyon evanjelizatè nan gwoup pawas nou an. Men, evan-jelizasyon mande fòmasyon lafwa. Nou gen espwa pou nou jwenn moun sa a anvan ane fiskal kap vini an kòmanse 1 jiyè 2019. 

4. Yon apèl pou nou bay tan, talan, ak trezò nou 

Bookmark and Share