Search

News

 

Koulye a, li lè pou nou panse kouman nou pral viv Karèm ane sa a kap kòmanse Mèkredi Dèsann, 6 Mas. Nou kòmanse dra-matikman: nan maten, katolik yo rasanble pou yo lapriyè e resevwa yon siy ki montre nou kòmanse kase tèt tounen vin jwenn Bondye: sann Pè-a mete sou fwon nou nan fòm yon kwa. Epi gen jèn Mèkredi Dèsann. Fòk nou santi nou grangou yon ti kras jou sa a. Moun ki kapab limite tèt yo a pa plis pase yon repa (san vyann!) e de ti repa. Nou pap manje vyann nan van-dredi pandan Karèm lan. 

Pandan Karèm lan, n ap prepare, lapriyè, ak fòmasyon pou nou ka pran nouvo wòl ak ministè nan pawas nou yo. Jan nou pral diskite nan Dimanch, 17 fevriye, yo rele nou tout pou nou pran yon wòl aktif nan misyon Legliz la. Yon fwa ou de-kouvri wòl ou, ou pral gen tan pou byen reflechi, lapriyè. Gen yon dokiman Legliz ki pral disponib pou achte : ekszòtasyon apostolik Pap Francois, Evangelii Gaudium (La Joie de L’Evanjile), 2013. Sa a se "sous dokiman" nan "plan" nou pou lavni gwoup pawas nou an. 

Pandan Karèm lan, nap jene. Lwa Legliz la mande nou pou nou jene e pou nou pa manje vyann Mèkredi Dèsann ak Vandredi Sen epi pou nou pa manje vyann nan vandredi pan-dan Karèm lan. Sepandan, tès reyèl la se jèn nou chwazi pou nou fè pandan tout 40 jou yo. Men yon sijesyon: gade nan an-siklik Pap Francois, Laudato, Si (Sou Swen Kreyasyon an), 2015. Li rele nou tout pou nou viv pi senpleman ak espirityèl-man nan fason pratik, yon kalite jèn. Liv sa pral disponib pou nou achte l. 

Pandan Karèm lan, nou lapriyè. Lamès chak jou, la-priyè chaplè, Estasyon Lakwa a se yon bon pratik pandan Karèm lan. Lekti espirityèl tou. Nou pral pataje yon liv senp nan refleksyon Karèm ak tout moun epi nou envite ou pou gade materyèl (CD, liv,) nan etajè liv nou an. 

Pandan Karèm lan, nou fè lacharite. Nou di yon gwo mèsi bay tout moun ki te patwone timoun nan Lekòl Pè Fanel la, Sent Mari Madeleine nan LaGonav, Ayiti. Si ou enterese pou patwone yon timoun ale nan sit wèb nou an oswa ranpli yon fòm sponsò tou pre etajè liv yo. Mèsi pou sipò ou pral bay Sèvis Sekou Katolik nan Operasyon Rice Bowl. Pandan 48 ane, Operation Rice Bowl te ede bay pòv ki grangou yo manje. Li se yon pwogram nan jèn, aprantisaj ak bay. Sa ou bay pandan Karèm lan ka bay moun ki pi pòv yo espwa. Fè sezon sa a yon sezon konpasyon, konsyans, ak refleksyon. 

Bookmark and Share