Search

News

Nou pral distribye ricebowls ak kalandriye Karèm pou ede n gide lapriyè chak jou nou, jèn ak lacharite pandan Karèm la. Ricebowls yo patwone pa Sèvis Sekou Katolik pou nou ka mete lafwa nou an aksyon trè konkrè lè nou wè bezwen nan mond lan ki alantou nou, e lè nou pataje sa nou genyen ak moun ki nan bezwen yo. 

Epitou nan dimanch anvan Karèm la kòmanse, nou pral boule Ramo nou te sèvi nan selebrasyon Dimanch dè Ramo pou fè sann nou pral sèvi kòm siy nou tounen vin jwenn Bondye. Dimanch dè Ramo, nou te pote branch ramo yo pou nou pwoklame Kris la kòm Wa nou e an menm tan deklare entansyon nou pou nou swiv Li nan Mistè lanmò l ak rezirèksyon l. Li jis pou nou di ke nou te viv entansyon sa a sèlman yon ti kras. Se konsa, sann repantans nou mete sou fron nou an eksprime ke nap tounen vin jwenn Bondye: nou mande Granmèt nou an padon pou gwo ak ti trayizon nou yo e nou pran ezolisyon pou nou kòmanse a nouvo! 

Bookmark and Share