Search

News

Pandan Karèm lan

Posted on February 21, 2019 in: Cluster News, St. Mary

Pandan Karèm lan, nap jene. Lwa Legliz la mande nou pou nou jene e pou nou pa manje vyann Mèkredi Dèsann ak Vandredi Sen epi pou nou pa manje vyann nan vandredi pandan Karèm lan. Sepandan, tès reyèl la se jèn nou chwazi pou nou fè pandan tout 40 jou yo. Men yon sijesyon: gade nan ansiklik Pap Francois, Laudato, Si (Sou Swen Kreyasyon an), 2015. Li rele nou tout pou nou viv pi senpleman ak espirityèlman nan fason pratik, yon kalite jèn. Liv sa pral disponib pou nou achte l. 

Pandan Karèm lan, nou lapriyè. Lamès chak jou, lapriyè chaplè, Estasyon Lakwa a se yon bon pratik pandan Karèm lan. Lekti espirityèl tou. Nou pral pataje yon liv senp nan refleksyon Karèm ak tout moun epi nou envite ou pou gade materyèl (CD, liv,) nan etajè liv nou an. 

Pandan Karèm lan, nou fe lacharite 

Bookmark and Share