Search

News

On July 15, 16, in Nairobi, Kenya, an international conference will be held on the 4th anniversary of the ecumenical letter, LADAUTO SI and the fifth anniversary of “The Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa”. The theme of the conference is “LAUDATO SI Generation: Young People Caring For Our Common Home”. Throughout the world, Catholics are awakening to this new and deep global challenge with local action.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

El 15 y 16 de julio, en Nairobi, Kenia, se realizará una conferencia internacional en el cuarto aniversario de la carta ecuménica, LADAUTO SI y el quinto aniversario de “La Red de Jóvenes Católicos para la Sostenibilidad Ambiental en África”. El tema de la conferencia es "LAUDATO SI Generation: Young People Caring For Our Common Home". En todo el mundo, los católicos están despertando a este nuevo y profundo desafío global con la acción local.

* * * * * * * * * * * * * ** * * * 

15 ak 16 Jiyè, nan Nairobi, Kenya, yo pral fè yon konferans entènasyonal sou katriyèm anivèsè lèt ekumenik, LADAUTO SI ak senkyèm lane nan "rezo jèn Katolik pou Dirabilite anviwònman an Afrik". Tèm konferans lan se "LAUDATO SI Jenerasyon: Jèn Moun kap pran swen Kay Komen nou an". Atravè lemond, katolik yo enfòme sou nouvo e gwo defi mondyal sa a e yo pran aksyon lokal.

 

Bookmark and Share