Search

News

Our Mission as Catholics Begins with Adoration

40 Hours Devotion A Time of Renewal for Our Three Parishes

September 6,7,8    Saint Joseph Church

Reserve time for spiritual renewal as we gather in adoration and place in our Lord’s hands our families and our parishes - and their mission to our city and our world.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nuestra misión como católicos comienza con la adoración

40 horas de devoción Un tiempo de renovación para nuestras tres parroquias

6,7,8 de septiembre Iglesia de san José

Reserve tiempo para la renovación espiritual mientras nos reunimos en adoración y colocamos en las manos de nuestro Señor a nuestras familias y parroquias, y su misión a nuestra ciudad y nuestro mundo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Misyon nou kòm katolik kòmanse ak Adoration

40 èdtan devosyon Yon tan renouvèlman pou twa pawas nou yo

6,7,8 septanm Legliz Saint Joseph

Rezève tan pou renouvèlman espirityèl etan nap rasanble nan adorasyon e nap mete nan men Seyè nou an, fanmi nou yo ak pawas nou yo - e misyon yo nan lavil nou an e nan lemond.

Bookmark and Share