Search

News

The Solemnity of the Assumption of Mary August 15

Mark your calendars and plan to keep this holy feast. Recall that the Church teaches that a Holy Day of Obligation celebrates a mystery so important to our faith that we are obliged, as we are on Sundays, to gather at Mass in celebration.

Vigil 5:30 PM St. Joseph,

8:30 AM Sts. Peter and Paul (multicultural),

5:30 PM St. Mary’s (multicultural)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

La solemnidad de la asunción de María 15 de agosto

Marque sus calendarios y planee guardar esta fiesta santa. Recordemos que la Iglesia enseña que un día Santo de Obligación celebra un misterio tan importante para nuestra fe que estamos obligados, asi como los domingos, a reunirnos en la celebracion de la Misa .

Iglesia de San Jose 5:30pm Vigilia

Iglesia de Los Santos Pedro y Pablo 8:30 am (multicultural)

Iglesia de Santa Maria 5:30pm (multicultural)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Solanite Asonpsyon Mari ki Sen, ki Viej 15

Make kalandriye ou e planifye pou vinn selebre gwo Fèt Sakre sa a. Sonje Legliz la anseye nou ke yon jou Fèt Obligasyon selebre yon mistè enpòtan nan lafwa nou ke nou oblije, menm jan ak yon dimanch, pou nou rasanble pou selebrasyon Lamès.

Orè Mès Mèkredi 14 Out 5:30 p.m. Sen Josèf (Anglè/ Polonè)

Jedi 15 Out 8:30 a.m. Sen Pyè e Sen Pòl (Miltikiltirèl)

Jedi 15 Out 5:30 p.m. Sent Mari (Miltikiltirèl)

Bookmark and Share