Search

News

Take a Walk for Jozelaine

Saturday, October 19, sign-in @ 9 a.m. Bluff Point State Park in Groton, CT.

Join in a beautiful 5K walk for a great cause. Walkers can register and pick up sponsor packets after Mass near the door of the church, or at the church office. Find sponsors who would donate by the kilometer, take the walk on Oct. 19, and return your donations to help Jozelaine and her family. Any questions? You can call our contact: Sister Yannick Saieh at St. Mary Church, 860-887-2565 or email her at secretary@stmarys1845.org.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sábado 19 de octubre, a las 9 a.m. Bluff Point State Park en Groton, CT.

Únase a una hermosa caminata de 5 km por una gran causa. Los caminantes pueden registrarse y recoger paquetes de patrocinadores después de la misa cerca de la puerta de la iglesia o en la oficina de la iglesia. Busque patrocinadores que donarían por kilómetro, realice la caminata el 19 de octubre y devuelva sus donaciones para ayudar a Jozelaine y su familia. ¿Alguna pregunta? Puede llamar a nuestro contacto: Hermana Yannick Saieh en St. Mary Church, 860-887 -2565 o enviarla por correo electrónico a secretary@stmarys1845.org

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Samdi, 19 Oktòb, siyen a 9 a.m. Bluff Point State Park nan Groton, CT.

Vin mete ak nou pou yon bèl ti mach 5K pou yon gwo kòz. Machè yo kapab enskri epi ranmase pakè patwonaj yo apre Mès la tou pre pòt Legliz la, oswa nan biwo Legliz la. Jwenn moun kap patwone w kap bay pa kilomèt la, mache 19 oktòb, epi retounen don ou yo pou ede Jozelaine ak fanmi li. Nenpòt kesyon? Ou ka rele kontak nou an: Sè Yannick Saieh nan Legliz Sent Mary, 860-887-2565 oswa voye yon imèl ba li nan secrtary@stmarys1845.org.

Bookmark and Share