Search

News

Financial Responsibility

As with many older congregations, our three parishes are surviving because of financial reserves. None of our three cluster parishes is presently able to balance annual income with expenses, but all three parishes need to achieve this balance. Beginning this week, we will publish the budget targets for weekly giving in order to sustain the parish so that all can compare our budget needs with weekly donations. Can we engage in sacrificial giving so that our parishes demonstrate financial sustainability?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Responsablite Finansye.

Menm jan ak anpil ansyen kongregasyon, twa pawas nou yo ap siviv akòz rezèv finansye yo. Okenn nan pawas nou yo kapab balanse revni anyèl ak depans yo. Semèn pwochèn, nou pral kòmanse pibliye montan nou bezwen chak semen pou Legliz la siviv epi konpare l ak sa nou bay chak semèn. Èske nou ka pran angajman pou nou fè don sakrifisyèl pou ke pawas nou yo montre nou ka siviv finansyèman?

Bookmark and Share