Search

News

Karèm ap vini !

Posted on January 31, 2020 in: St. Mary

Karèm ap vini !

26 fevrye se Mèkredi Dèsann, inogirasyon solanèl 40 jou nou yo nan renouvèlman espirityèl nou. Se pou Karèm sa konsole nou e bannou defi etan n ap prepare pou nou selebre Mistè Paskal, lanmò Kris la ak Rezirèksyon li, epi Lespri Sen an kap vide sou nou. Nap akonpaye katechumens e manm ki déjà batize e kap konplete sakreman inisyasyon yo.

Avèk yo, nap etidye Ekriti Sent ak tradisyon Legliz nou yo. Karèm sa a, nou planifye pou nou genyen yon reyinyon chak semèn pandan sis semèn nan ti gwoup lapriyè / etid. Profite de gid Ekriti Sent ak lekti espirityèl ki pral disponib pou nou, an menm tan nap gen tan refleksyon nan aswè tou.

Nap fè efò pou nou viv pi senpleman. Karèm se yon tan jèn e abstinans. Mèkredi desann ak Vandredi Sen se jou obligatwa pou jene. Legliz la mande nou pou nou pa manje vyann tout vandredi pandan Karèm lan. Sa a, byen si, se pratik minimòm, pi piyi bagay ke nou ka fè. Kijan ou ka eksèse pratik sa yo nan woutin regilye w pou rete fidèl?

Nap renouvle angajman nou pou nou lapriyè. Sa vle di ralanti e senplifye aktivite lavi nou pou nou ka pale ak Bondye e Bondye avèk nou. Mès Chak jou, vizit Sen Sakreman, chaplè, Estasyon lakwa, tou sa se gwo pratik lapriyè. Konsa tou patisipasyon nan yon gwoup parwasyen ki pral rankontre pou yo lapriyè ansanm e apwofondi lafwa yo, se yon bon pratik pandan karèm lan. Planifye pou siyen nan yon gwoup Karèm sa a.

Operation Rice Bowl. Karèm se yon tan ki ba nou opòtinite pou lafwa nou vin pi fèm atravè lapriyè, jèn, ak lacharite. Pratik sa yo mennen nou pi pre Bondye epi nou montre solidarite nou ak moun ki nan bezwen nan peyi nou e atravè lemond. Karèm sa a se pou sakrifis nou yo vin tounen yon opòtinite pou bay pòv ki grangou manje. Tanpri patisipe nan CRS Operasyon Rice Bowl epi se pou sakrifis nou fè pou pòv ki grangou yo nouri yo e pou sakrifis sa yo temwaye renmen ke disip Kris la gen pou tout moun, espesyalman pou pi piti nan sè ak frè nou yo nan Seyè a.

Bookmark and Share