Search

News

Letter from Fr Washabaugh in Response to COVID-19

Posted on March 16, 2020 in: Cluster News

Letter from Fr Washabaugh in Response to COVID-19

When one part suffers, all parts suffer with it

In the Body of Christ

“When one part suffers, all parts suffer with it”

I Corinthians 12:26

With the worldwide outbreak of Covid-19 Coronavirus (A good 5 Minute Video Explaining COVID-19), we see the stark reality of St. Paul’s words.  We and the whole world are interconnected.  We are all now responsible for stemming the infection that threatens so many lives, including our own.  When we weren’t expecting it, our plans, our daily lives, and our economy have been turned around.  Now, social distancing is the path of love.  Out of charity, we must pull back from the normal activities that put us in contact with other people.  Lent wasn’t supposed to turn out this way, but in a very real way, this moment is more truly Lent than any other.  It is time to imitate Christ who gave his life for the life of the world. 

Fast: You’ve heard the phrase, Live more simply so that others simply can live.  Those words imply a fast for justice: go hungry; reduce over-consumption of food and goods in solidarity with the poor and hungry.   These days, fasting means an equally challenging discipline: enter a quieter, more solitary routine for the sake of others.  This kind of fast is important for the world, but it may also be a great tonic for our souls.

Pray: Public Masses and Sacraments are suspended but we should be praying now more than ever.  At Saints Peter and Paul’s and St. Mary’s, our chapels are open during the day for visits to the Blessed Sacrament.  Prayer, particularly your prayer at home becomes enormously important.  Prayer keeps you connected with Christ and with his suffering Church.  Right now, there is so much to pray about.  There are people who are infected or seriously at risk and vulnerable to infection  There are people who do not have access to health care, people in prison (potential incubators for infection), people at economic risk; people out of work without resources to keep going, people whose businesses are being ruined by a shut-down economy.  It is time to join in a great surge of intercessory prayer and time to listen to the Holy Spirit’s voice.

Acts of Charity: Prayer inevitably leads to the question: “How can I help?”  Right now, the most important way to help, strangely, is to maintain social distance.  However, that doesn’t mean complete isolation.  If you know someone who is alone or who might be diminished in any way by the isolation of quarantine, make a call; send a message; send a card.  Reach out to that person.  The St. Vincent de Paul Place here in Norwich, serves the homeless and marginalized population of Norwich, our brothers and sisters who are especially vulnerable in this time of outbreak.  St. Vincent de Paul Place cannot easily shut down without leaving many, many people without a lifeline.  At this point, this soup kitchen and supply center continues on, and is in need of help.  If you are young enough and healthy enough, consider volunteering to help there.  Give a call at 860-889-7374.

As we move through this strange, tragic, peculiar time of grace, there will be new developments and new opportunities for prayer, fasting, and charity.  Our parish cluster wants to keep in touch with you.  We are, after all, the body of Christ, and when one part suffers, the rest suffer with it.  If you have any need, be it physical, social, or spiritual, give a call or send a line.  You may find that calls to our parish offices these days may be answered by a machine.  You can leave a message and we will get back to you.  If you need to talk more directly or immediately, call Fr. Washabaugh at 860-281-2565. 

If you haven’t shared with the parish your e-mail address, please get it to us.  We’d like to stay in touch with you by e-mail messages with parish news, ideas for getting through this period and also helps for maintaining and deepening your life of faith.

Si yon manm nan kò a ap soufri, tout lòt yo ap soufri avè l tou

Nan Kò Kris la…

“Si yon manm nan kò a ap soufri, tout lòt yo ap soufri avè l tou."

1 Korentyen 12:26

Avèk epidemi atravè lemond nan COVID-19 Coronavirus, nou wè reyalite pawòl Sen Pòl yo. Nou menm ak tout lemond lan konekte youn ak lòt. Nou tout kounye a nou responsab pou nou stope enfeksyon sa a ki menase anpil lavi, ladann pwòp lavi nou. Lè nou pat atann nou ak yon bagay konsa, plan nou yo, lavi chak jou nou, ak ekonomi nou chanje. Kounye a, distans sosyal se chemen lanmou. Pa charite, nou dwe sispann tout  aktivite nòmal  ki mete nou an kontak ak lòt moun. Karèm lan pa t sipoze vire nan fason sa a, men nan yon fason trè reyèl, moman sa a se yon Karèm ki pi  vre pase nenpòt ki lòt. Li tan pou nou imite Kris la ki te bay lavi l pou lavi mond lan.

Jèn: Ou te tande fraz la, Viv pi senpleman pou lòt moun yo ka viv  tou senpleman. Mo sa yo enplike yon jèn pou jistis: rete grangou; diminye konsomasyon manje ak machandiz  nan solidarite ak pòv yo e moun ki grangou yo. Jou sa yo, jèn vle di yon disiplin egalman difisil: antre nan yon silans, yon woutin pi solitè pou lanmou lòt moun. Kalite jèn sa a  enpòtan pou mond lan, men li kapab tou yon gwo fòtifyan pou nanm nou.

Lapriyè: Pou kounye a, nou ka kontinye ale Lamès ak nan Chemenn Kwa. Nan Legliz Sen Pyè ak Pòl  e Legliz Sent Mary, chapèl nou yo louvri pandan jounen an pou vizit Sen Sakreman. Lapriyè, patikilyèman lapriyè lakay ou vin enpotan anpil. Lapriyè kenbe nou konekte ak Kris la e ak Legliz li a kap soufri. Kounye a, nou gen pou nou lapriyè pou anpil bagay. Gen moun ki deja enfekte oswa ki seryezman nan risk epi ki vilnerab ak enfeksyon sa a. Gen moun ki pa gen aksè pou swen sante, moun ki nan prizon (potansyèl enkibatè pou enfeksyon), moun ki nan risk ekonomik; moun ki pèdi travay yo e ki pa gen resous pou yo kontinye viv, moun kap pèdi biznis akòz yon ekonomi ki pap mache. Li lè pou nou mete ansanm nan yon gwo lapriyè entèsesyon epi li lè pou nou koute vwa Lespri Sen an.

Travay lacharite: Priyè inevitableman mennen nan kesyon sa a: "Kijan mwen ka ede?" Kounye a, fason ki pi enpòtan pou m ede, se kenbe distans sosyal. Sepandan, sa pa vle di izolasyon konplè. Si ou konnen yon moun ki pou kont li oswa kap diminye nan nenpòt fason pa izolasyon karantèn lan, rele moun sa a nan telefòn; voye yon mesaj bali;  oswa voye yon kat bali. Fè yon jan pou antre an kontak ak moun sa a.

St Vincent de Paul Place isit la nan Norwich, sèvi popilasyon an ki san kay e ki eskli nan Norwich, frè nak sè nou yo ki espesyalman vilnerab nan moman sa a nan epidemi. St Vincent de Paul Place pa ka fasilman fèmen san yo pa kite anpil, anpil moun san okenn resous. Nan moman sa a, soup kitchen ak  food pantry ap kontinye bay sèvis yo,  epi yo bezwen èd. Si ou jèn ase epi ou an bòn sante, konsidere sèvi kòm volontè pou ede nan Soup Kitchen lan.  Fè yon apèl nan 860-889-7374.

Pandan n ap viv nan tan etranj sa a, trajik, tan biza nan favè Bondye a, pral gen nouvo devlopman ak nouvo opòtinite pou lapriyè,  fè jèn, ak lacharite. Gwoup pawas nou an vle kenbe kontak avèk ou. Nou tout, nou se Kò Kris la, e lè yon manm nan kò ap soufri, rès la soufri avèk li. Si ou gen nenpòt bezwen, kit se fizik, sosyal, oswa espirityèl, fè yon apèl oswa voye yon mesaj. Ou ka jwenn ke se yon machin ki reponn apèl ou yo nan biwo pawas nou an jou sa yo. Ou ka kite yon mesaj epi n ap retounen apèl ou. Si ou bezwen pale plis dirèkteman oswa imedyatman, rele Fr. Washabaugh nan 860-281-2565.

Si ou panko pataje adrès e-mail ou ak Pawas la, tanpri voye li ban nou. Nou ta renmen rete an kontak avèk ou pa mesaj e-mail ak nouvèl pawas la, kèk lide pou ka travèse peryòd sa a epi tou li ede nou pou nou kenbe e grandi lavi nou nan lafwa.

Gdy jeden członek cierpi, pozostałe uczestniczą w jego cierpieniu...

W ciele Chrystusa...

„Gdy jeden członek cierpi, pozostałe uczestniczą w jego cierpieniu...”

 1 Kor. 12,26

W związku ze światowa epidemia wirusa Covid-19, widzimy jak bardzo urzeczywistniają się słowa św. Pawła. W łaczności z całym światem, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powstrzymanie tej infekcji. My i cały świat jesteśmy połączeni. Wszyscy jesteśmy teraz odpowiedzialni za ta infekcję, która grozi życiu, w tym także naszemu. Niespodziewanie nasze plany, nasze życie codzienne, krajowa gospodarka zostały wywrócone „do góry nogami.” Teraz fizyczny dystans stal się droga do miłości. Z troski o innych, jak i o nas samych, musimy wycofać się z tech codziennych praktyk, które wymagają fizycznego kontaktu z ludźmi.

Nie taki miał być ten czas Wielkiego Postu. Jednak w rzeczywistości stał się  on teraz jeszcze bardziej odzwierciedleniem tego czym Wielki Post powinien być - czasem do naśladowania Chrystusa, który oddał swoje życie za cały świat. 

POST: Słyszeliście powiedzenie: „Żyj prościej, aby inni mogli po prostu żyć.” Te słowa sugerują post dla sprawiedliwości. Pość, zmniejsz nadmierna konsumpcję zarówno żywności jak i dóbr materialnych w solidarności z ubogimi i głodujacymi na swiecie. Praktyka minimalizmu w solidarności z tymi, którzy doświadczają braków jest wymagająca dyscyplina, która może być także ożywczym tonikiem dla naszej duszy. 

MODLITWA: JMsze święte, sakramenty i nabożeństwa są na czas obecny odwołane, ale właśnie teraz powinnismy modlić się więcej niż kiedykolwiek. Kaplice w kościołach Św. Piotra i Pawła oraz Św. Marii są otwarte w ciągu dnia do prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa, szczególnie ta prywatna, w domu, jest bardzo ważna, gdyż łączy nas z Chrystusem i jego cierpiącym kościołem. A intencji jest naprawdę dużo; za tych zarażonych wirusem i tych w grupie zwiększonego ryzyka; za tych którzy nie maja dostępu do pomocy medycznej; za tych w więzieniach (potencjalnych inkubatorach wirusa); za tych bez pracy lub środków do życia; za właścicieli prywatnych firm zamkniętych z powodu epidemii. To jest czas na modlitwę wystawiennicza i wsłuchiwania się w głos Ducha Świetego.

JAŁMUŻNA:Rodzi sie pytanie „Jak mogę pomoc? Najlepsza w ten chwili pomocą jest zachowanie fizycznego dystansu, co nie oznacza jednak kompletnego odizolowania się od innych. Jesli wiesz, ze ktoś jest samotny zadzwoń lub wyślij kartkę. 

St. Vincent de Paul (SVDP) w Norwich służy bezdomnym i ludziom z marginesu, ludziom w szczególny sposób narażonym na zakażenie. SVDP nie może zamknąć swoich drzwi nie zostawiajac tak wielu ludzi bez środków do życia. Na dzień dzisiejszy zarówno kuchnia jak i bank żywności działają. Potrzebują jednak młodych o zdrowych wolontariuszy by moc kontynuować ta działalność (chęć wolontariatu można zgłaszać pod numerem 8608897374). 

Najbliższy czas będzie dla nas czasem szczególnej łaski I nowych wyzwań prowadzacych do postu, modlitwy i jałmużny. Chcemy w tym czasie utrzymywać kontakt z naszymi parafianami. Jesteśmy przecież ciałem Chrystusa i gdy „jeden członek cierpi, pozostałe uczestniczą w jego cierpieniu.” Jeśli ktoś potrzebuje jakiejkolwiek pomocy fizycznej lub duchowej, ma chęć porozmawiać, może zadzwonić do kancelarii parafialnej  lub w bardziej nagłych przypadkach do ks. Washabaugh (8602812565). 

W celu utrzymania kontaktu, jak i tez możliwości dzielenia się ogłoszeniami parafialnymi, informacjami i sposobami na pogłębianie wiary prosimy o podanie adresu e-mail.

En el cuerpo de Cristo...

"Cuando una parte sufre, todas las partes sufren con ella"

1 Corintios 12:26

Con el brote mundial de Coronavirus Covid-19, vemos la cruda realidad de las palabras de San Pablo. Nosotros y el mundo entero estamos interconectados. Ahora todos somos responsables de detener la infección que amenaza tantas vidas, incluida la nuestra. Cuando no lo esperábamos, nuestros planes, nuestra vida diaria y nuestra economía han cambiado. Ahora, el distanciamiento social es el camino del amor. Por caridad, debemos alejarnos de las actividades normales que nos ponen en contacto con otras personas. Se suponía que la Cuaresma no debía ser así, pero de una manera muy real, este momento es más verdaderamente Cuaresma que cualquier otro. Es hora de imitar a Cristo que dio su vida por la vida del mundo.

Ayunar: has escuchado la frase, vive más simplemente para que otros simplemente puedan vivir. Esas palabras implican un ayuno por la justicia: pasar hambre; reducir el consumo excesivo de alimentos y bienes en solidaridad con los pobres y los hambrientos. En estos días, el ayuno significa una disciplina igualmente desafiante: entrar en una rutina más tranquila y solitaria por el bien de los demás. Este tipo de ayuno es importante para el mundo, pero también puede ser un gran tónico para nuestras almas.

Ore: Las misas públicas y los sacramentos están suspendidos, pero deberíamos estar orando ahora más que nunca.. En los santos Peter y Paul's y St. Mary's, nuestras capillas están abiertas durante el día para visitar el Santísimo Sacramento. La oración, particularmente tu oración en casa se vuelve enormemente importante. La oración te mantiene conectado con Cristo y con su Iglesia sufriente. En este momento, hay mucho por lo que orar. Hay personas infectadas o en grave riesgo y vulnerables a la infección. Hay personas que no tienen acceso a la atención médica, personas en prisión (posibles incubadoras de infección), personas en riesgo económico; personas sin trabajo sin recursos para continuar, personas cuyos negocios están siendo arruinados por una economía cerrada. Es hora de unirse a una gran oleada de oración intercesora y hora de escuchar la voz del Espíritu Santo.

Actos de caridad: la oración inevitablemente lleva a la pregunta: "¿Cómo puedo ayudar?" En este momento, la forma más importante de ayudar, extrañamente, es mantener la distancia social. Sin embargo, eso no significa aislamiento completo. Si conoce a alguien que está solo o que podría verse afectado de alguna manera por el aislamiento de la cuarentena, haga una llamada; enviar un mensaje; Enviar una tarjeta. Llegar a esa persona. El St. Vincent de Paul Place aquí en Norwich, sirve a la población marginada y sin hogar de Norwich, nuestros hermanos y hermanas que son especialmente vulnerables en este momento de brote. St. Vincent de Paul Place no puede cerrar fácilmente sin dejar a muchas, muchas personas sin un salvavidas. En este punto, este comedor y centro de suministros continúa funcionando y necesita ayuda. Si eres lo suficientemente joven y saludable, considera ofrecerte como voluntario para ayudar allí. Llame al 860-889-7374.

A medida que avanzamos en este extraño, trágico y peculiar tiempo de gracia, habrá nuevos desarrollos y nuevas oportunidades para la oración, el ayuno y la caridad. Nuestro grupo parroquial quiere mantenerse en contacto con usted. Somos, después de todo, el cuerpo de Cristo, y cuando una parte sufre, el resto sufre con ella. Si tiene alguna necesidad, ya sea física, social o espiritual, llame o envíe una línea. Puede encontrar que las llamadas a nuestras oficinas parroquiales en estos días pueden ser respondidas por una máquina. Puede dejar un mensaje y nos pondremos en contacto con usted. Si necesita hablar más directa o inmediatamente, llame al p. Washabaugh al 860-281-2565.

Si no ha compartido con la parroquia su dirección de correo electrónico, envíenosla. Nos gustaría estar en contacto con usted mediante mensajes de correo electrónico con noticias de la parroquia, ideas para superar este período y también ayuda para mantener y profundizar su vida de fe.

Bookmark and Share